Cykl Deminga – na czym polega

Cykl Deminga – na czym polega?

Cykl Deminga, często spotykany także pod nazwą Cykl PDCA jest jedną z podstawowych koncepcji wykorzystywanych w trakcie wdrażania systemów zarządzania opartych o standardy ISO, ale i systemem wspomagającym ogólny rozwój firmy poza ograniczeniami określonych norm.

Cykl Deminga jest ściśle związany z zarządzaniem jakością, skupiając się na budowaniu odpowiedniego podejścia firm do realizacji konkretnych działań i procesów oraz osiągania zamierzonych celów przez ciągłe doskonalenie. Na czym polega cykl Deminga, jakie są jego etapy i jakie znaczenie odgrywa w standardach ISO?

Podstawowe założenia cyklu Deminga

Celem stworzenia cyklu Deminga była możliwość przedstawienia firmom idei potrzeby ciągłego doskonalenia i pracy nad jakością. Przechodząc przez 4 etapy cyklu dla każdego działania, procesu i obszaru działalności firmy możliwe jest znaczące usprawnienie pracy, zwiększenie jakości działań i poprawa efektywności zespołu. Jako podejście systemowe, cykl Deminga nie skupia się na konkretnej branży czy obszarze działań i jest możliwy do zastosowania we wszystkich rodzajach projektów i działań w obrębie firmy wymagających naprawy.

Skupienie na doskonaleniu działań sprawiło, że cykl Deminga stał się dla firm nie tylko skutecznym narzędziem rozwoju i pracy nad optymalizacją działań, ale i metodą na diagnozowanie i weryfikowanie występujących problemów oraz ich przyczyn. Kolejne kroki w cyklu PDCA są na tyle dokładne i wnikliwe, by dostarczyć informacji o obszarach wymagających natychmiastowych działań i poprawy oraz nakierować na lepsze rozwiązania. Ubocznym produktem stosowania cyklu Deminga jest motywacja – pracownicy, którzy widzą że podejmowane działania mają realny wpływ na jakość procesów, a więc ich pracy będą bardziej zainteresowani podejmowaniem kolejnych prób ulepszania procesów wewnątrz przedsiębiorstwa.

4 etapy cyklu Deminga – PDCA

Używane zamiennie określenie: cykl PDCA odnosi się do czterech etapów, na jakie zostały podzielone działania w obrębie cyklu Deminga. Litery w akronimie oznaczają kolejno etap Planowania, Wykonania, Sprawdzenia i Usprawnienia (Plan, Do, Check, Act).

  • Etap planowania polega na określeniu głównych działań, które doprowadzą do poprawy jakości procesów i osiągnięcia zamierzonego celu. Konieczne jest przeanalizowanie wszystkich zadań istotnych dla procesu, ustawienie ich w odpowiedniej sekwencji i określenie istoty całego procesu, a więc celu, jaki ma osiągać. Na tym etapie możliwe jest też ocenienie przyczyn pojawiania się problemów z jakością, powtarzalnością i efektywnością zadań – to na ich podstawie wybierane będą najbardziej korzystne rozwiązania problemu.
  • Etap wykonania skupia się na realizacji zaplanowanych działań na mniejszą skalę, tak by można było przetestować ich skuteczność. Wykonanie stanie się podstawą do gromadzenia wiedzy i informacji o efektywności działań zaplanowanych oraz dalszych błędach wymagających poprawy.
  • Etap sprawdzenia zgłębia temat skuteczności zaplanowanych działań, sprawdzając czy przynoszą one odpowiednie rezultaty i przybliżają firmę do realizacji założonych celów. Na tym etapie weryfikowane są wyniki działań podjętych na etapie drugim, porównywane do celów założonych na etapie pierwszym.
  • Etap usprawnienia pozwala wdrażać podjęte działania na większą skalę, jeśli te okazały się skuteczne, lub powrotu do etapu planowania, jeśli ich rezultaty nie były zgodne z oczekiwaniami. Podczas usprawniania ważne jest ciągłe monitorowanie i kontrolowanie realizacji całego procesu, a w razie potrzeby wdrażanie działań korygujących i analizowanie pojawiających się błędów.

Zastosowanie cyklu Deminga w normach ISO

Idea ciągłego doskonalenia już na wstępie wskazuje, że cykl Deminga nie będzie prowadził do jednorazowego osiągnięcia wszystkich założonych celów, a na ciągłym korygowaniu i poprawianiu działań w celu osiągania jeszcze lepszej jakości i wydajności. Z tego też względu wiele międzynarodowych norm i standardów ISO zostało opartych o założenia cyklu Deminga, wymieniając jego zastosowanie jako jedną z wytycznych normy. PDCA spotyka się często przy wdrażaniu normy zarządzania jakością ISO 900, normy zarządzania środowiskiem ISO 14001, bezpieczeństwem informacji norma ISO 27001, czy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001. We wszystkich wymienionych przypadkach, model PDCA może zostać zastosowany do poprawy konkretnych procesów, ale i w kontekście całego systemu zarządzania.¹

 

¹ Tekst został stworzony w oparciu o wiedzę specjalistów z firmy Bureau Veritas, którzy prowadzą szkolenia m.in. z norm i standardów ISO opartych na założeniu cyklu Deminga.

 

 

Post Author: Kameleon